Sisustussuunnittelijaksi työn ohella aikuisille suunnatussa koulutuksessa

Moni haaveilee sisustussuunnittelijaksi tulemisesta, mutta monellekaan ei ole mahdollista hakea opiskelemaan korkeakouluun moneksi vuodeksi esimerkiksi työn ja perhe-elämän vuoksi. Tällöin hyvänä vaihtoehtona on aikuisille suunnattu ammatillinen sisustussuunnittelijan koulutus, josta valmistutaan sisustussuunnittelijaksi. Vähän reilu vuoden koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka lisää koulutuksen joustavuutta.

Monimuoto-opiskeluna sisustussuunnittelijaksi

Monimuoto-opiskelu sopii erinomaisesti tiettyihin elämäntilanteisiin. Työmarkkinatorin artikkelin mukaan monimuoto-opiskelu on suunniteltu käytävän työn ohessa, jolloin lähiopetusta on harvemmin tai se painottuu ilta-aikaan ja viikonlopuille. Monimuoto-opinnoissa yhdistetään usein myös erilaisia opiskelumuotoja, kuten verkkoluentoja, verkkopohjaisia materiaaleja, lähiopetusta, itsenäistä opiskelua sekä ryhmätyöskentelyä etänä ja kasvokkain.

Monimuoto-opiskelu on mukavan joustavaa ja mahdollistaa uuden opiskelun työelämän ohessa. Myös sisustussuunnittelijaksi voi opiskella monimuoto-opintoina. Sisustussuunnittelijan koulutus koostuu lähipäivistä, verkon yli tapahtuvista luennoista, verkkomateriaalista sekä itsenäisestä työskentelystä muun muassa erilaisten tehtävien ja harjoitusten parissa. Opetusajat painottuvat viikonlopuille ja ilta-aikoihin, joten opintojen suorittaminen työn ohella onnistuu hyvin.

Monimuoto-opiskelu vaatii opiskelijalta itseltään kykyä organisoida omaa ajan käyttöä ja pitää opiskelumotivaatiota yllä. Koska monimuoto-opiskelussa varsinaista opetusta on harvemmin, täytyy opiskelijan itse pitää enemmän huolta oman opiskelun edistymisestä. Toisaalta itsenäinen opiskelu kasvattaa tiedonhankintataitoja sekä itsensä johtamisen taitoja.

Usein aikuisopiskelijat ovat todella motivoituneita oppimaan, hakeutuvathan he yleensä vapaaehtoisesti opiskelemaan. Yleisimmät haasteet aikuisena opiskelussa liittyvät työn ja perhe-elämän yhdistämiseen opiskelun kanssa, mutta onneksi monimuoto-opinnot tarjoavat joustavia opiskelumahdollisuuksia.

Kattava opinto-ohjelma tukee sisustussuunnittelijaksi tulemista

Sisustussuunnittelijan koulutus antaa erinomaiset valmiudet sisustussuunnittelijaksi kasvamiseksi. Koulutuksessa käydään kattavasti läpi sisustussuunnittelun eri osa-alueita, kuten tilasuunnittelua, sisustusmateriaaleja, piirtämistä, tietokoneavusteista mallintamista, sisustustekstiilejä, värioppia sekä valaistussuunnittelua. Sisustussuunnittelijan työn osa-alueet ovat moninaiset ja kaikkea ei toki tarvitse osata täydellisesti. Osa suunnittelijoista erikoistuu esimerkiksi yhteen osa-alueeseen. Tärkeintä on kuitenkin osata kysyä asioita oikeista paikoista ja luoda itselle hyvä yhteistyöverkosto.

Sisustussuunnittelijaksi ei tulla yhdessä päivässä, eikä tässäkään ammatissa koskaan ole valmis. Käytännön kautta harjoittelemalla ja aitojen projektien myötä osaaminen kasvaa ja sitä myöten myös ammatillinen itsevarmuus lisääntyy. Uusia materiaaleja tulee markkinoille koko ajan ja niistä tulee myös pysyä perillä kouluttamalla itseään jatkuvasti.

Sisustussuunnittelijan koulutuksessa opiskelija pääsee jo koulutuksen aikana harjoittelemaan suunnittelua portfoliotyön avulla. Koulutuksen ajan opiskelija työstää aitoa suunnittelukohdetta oikealle asiakkaalle ja kokoaa koko projektista lopputyön, joka kuvastaa opiskelijan suunnitteluosaamista koulutuksen lopussa. Tällä tavoin opiskelija saa jo koulutuksen aikana realistisen käsityksen suunnitteluprojektista ja suunnittelun prosessista sekä suunnittelusopimukseen liittyvistä seikoista.

Miksi sisustussuunnittelijaksi kannattaa kouluttautua?

Sisustussuunnittelijaksi voi ryhtyä periaatteessa kuka tahansa ilman minkäänlaista koulutusta. Kuitenkin yksittäisen suunnittelijan kuin myös koko ammattikunnan kannalta on uskottavampaa, jos kentällä toimii koulutettuja ja asiansa tuntevia sisustussuunnittelijoita. Siksi sisustussuunnittelijaksi kouluttautuminen todellakin kannattaa ja on suositeltavaa.

Koulutettu ammattimainen suunnittelija osaa hahmottaa kokonaisuuksia, tuntee hyvin eri materiaaleja ja niiden käyttötarkoituksia ja ymmärtää suunnitteluprosessiin liittyvät vaiheet. Hyödyntämällä pätevää suunnittelijaa voi välttyä virhearvioinneilta ja säästää paljon aikaa, hermoja sekä rahaa. Suunnittelijan puoleen käännytään usein silloin, kun omat taidot eivät riitä tai halutaan jotakin uutta näkökulmaa sisustukseen. Etenkin kodin haastavammat tilat ovat sellaisia, jossa halutaan hyödyntää ammattimaisen sisustussuunnittelijan apua. Asiakkaat usein tietävät, mitä haluavat, mutta kaipaavat suunnittelijan näkemystä tai asiantuntemusta asiaan.

Koulutetut ja pätevät suunnittelijat osaavat myös hinnoitella työnsä oikein, jolloin alalle ei synny liian isoja vääristymiä palkkiotasosta. Suunnittelutyöhön liittyy myös tiettyjä vastuita, joiden laiminlyönti aiheuttaa hallaa koko ammattikunnalle ja tietenkin myös asiakkaille. Sisustussuunnittelijaksi opiskellessa näitä tärkeitä oppeja käydään läpi. Kun asialla on koulutettu ja pätevä sisustussuunnittelija, virheet vähenevät ja ammattikunnan taso ja sen myötä arvostus pysyvät korkeana.

Samankaltaiset artikkelit